CV 223 - V/v triệu tập cán bộ giáo viên tham dự lớp tập huấn quản trị cổng thông tin điện tử